UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

QUY HOẠCH PHÂN KHU

QUY HOẠCH PHÂN KHU

Vị trí: Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Quy mô: 52.367m2
Thiết kế: UPI