UPI DA NANG

Website đang được cập nhật nâng cấp...

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

- Cấp phê duyệt                                    : Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan thẩm định                            : Bộ Xây dựng

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch       : Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch             : Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong

File đính kèm

  • + Quyết định 5/2021/QĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng về Quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng
  • + Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • + Thuyết minh
  • + Phụ lục kèm theo
  • + Bản vẽ