UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

- Cấp phê duyệt                                    : Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan thẩm định                            : Bộ Xây dựng

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch       : Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch             : Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích 128.543ha; phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm khu vực các địa phương và vùng kinh tế liền kề với thành phố Đà Nẵng.


Xem file đính kèm: