UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

 Thông tin Quy hoạch

Thông tin Quy hoạch

1.    Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về quy hoạch xây dựng, phát triển
đô thị của thành phố; giới thiệu thông tin về các dự án trọng điểm theo quy định.
2.    Thực hiện số hóa các nội dung về: công bố các thông tin quy hoạch, các
quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch; thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị của thành phố. 
3.    Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm theo chuyên đề về quy hoạch xây
dựng, phát triển đô thị theo quy định.
4.    Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử
dụng: dự án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố
trên hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; các đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, lập mô hình quy hoạch khi được UBND thành phố phê duyệt.

 

quote Planning urban design
quote

Successful urban planning is not just creating spaces to meet the physical needs of the people, it is planning for integrated communities that can thrive in an economically and socially vibrant environment

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Phương pháp tiếp cận bền vững của chúng tôi đối với quy hoạch tích hợp

Brochures UPI DA NANG

 

 

Brochures UPI DA NANG