UPI DA NANG

Website đang cập nhật nâng cấp.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023

09.02.2023

Nội dung kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng" tại Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng