July 26, 2017

THÔNG BÁO: Về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

  Viện Quy hoạch Xây dựng thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Quy hoạch Xây dựng như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Họ và tên      : Nguyễn Phúc Thọ

Chức vụ        : Phó Viện trưởng

Điện thoại cố định  : 0236.3871835

Điện thoại di động  : 0908.220.599

Hộp thư điện tử      :   - thonp@danang.gov.vn;

                                    - nguyenphuctho.vqh@gmail.com.

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

  Trong trường hợp Phó Viện trưởng: Nguyễn Phúc Thọ vắng mặt dài ngày thì Viện trưởng sẽ ủy quyền cho Phó Viện trưởng khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

  Thông tin về người được Viện trưởng ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng tại địa chỉ http://danangupi.vn chậm nhất trong thời hạn 12 giờ kể từ khi văn bản ủy quyền có hiệu lực.

  Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không được ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin

  Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, số 163 - 165 Trần Phú, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng. Kính thông báo các cơ quan, đơn vị được biết./.


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký