July 8, 2015

Sổ tay tuyên truyền thực hiện năm Văn hóa, Văn minh Đô thị theo chỉ thị số 43-CT/TU

Ngày 25-12-2014, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Đây là chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm mục tiêu tăng cường đầu tư cho văn hóa; xây dựng trật tự, kỷ cương; tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong nhận thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và từng người dân Đà Nẵng đối với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Nội dung sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị như sau:

Hy vọng Sổ tay Tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị sẽ đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của thành phố Đà Nẵng trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Với ý nghĩa đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho Sổ tay Tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện ở những lần xuất bản tiếp theo.

Trân trọng.

Tải về sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký