October 5, 2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập lại Bộ phận giúp việc Chi ủy chi bộ Viện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   - Căn cứ Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

      - Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 07/9/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

      - Căn cứ nội dung Công văn số 134/ĐU-SXD ngày 02/12/2015 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

     Điều 1: Thành lập lại Bộ phận giúp việc Chi ủy chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí có tên sau:

        1. Đ/c Đinh Sỹ Tuấn Anh      – Chi ủy viên - Phụ trách bộ phận

        2. Đ/c Nguyễn Đăng Phương – Đảng viên – Thành viên    

        3. Đ/c Võ Xuân Tùng             – Đảng viên – Thành viên  

        4. Đ/c Nguyễn Ngọc Minh     – Đảng viên – Thành viên          

     Điều 2: Bộ phận giúp việc Chi ủy chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ Viện Quy hoạch xây dựng; có nhiệm vụ giúp chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị.

 

     Điều 3: Chi ủy chi bộ; Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên và các thành viên Bộ phận giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                                                                                      TM.CHI ỦY

  - ĐU SXD (để b/cáo);                                                                          BÍ THƯ

  - Bộ phận giúp việc;

  - Công đoàn, Đoàn Thanh niên;

  - Lưu: VT, CB.

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký