January 13, 2015

Phòng Quản lý đô thị - UBND Quận Thanh KhêDANH BẠ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 05113.712773

S

T

T

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

LĨNH VỰC

THEO DÕI

ĐIỆN THOẠI

DI ĐỘNG

EMAIL

1

Bùi Văn Thạch

Trưởng phòng

Quản lý, theo dõi chung

0913.479849

thachbv1958

@gmail.com

2

Nguyễn Đình Phương

Phó TP

Quản lý, theo dõi chung

0913.457399

Phuongyk

@gmail.com

3

Nguyễn Huy Quang

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

0905.015515

italy195

@yahoo.com

4

Đoàn Hồng Đức

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

0905.877469

doanhongduc2

@gmail.com

5

Lê Hữu Đức

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực giao thông đô thị

0905.653315

ducdt_77

@yahoo.com

6

Nguyễn Hồ Quang

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực giao thông đô thị

0906.449798

Quangnhdnnb

@gmail.com

7

Trương Quang Hải Nam

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực giao thông đô thị

0905.545505

thnam01

@gmail.com.vn

8

Huỳnh Quý Tài

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

0914.028279

quytai77

@gmail.com

9

Huỳnh Ngọc Thịnh

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực quy hoạch - xây dựng

0932.795239

hnthinh01

@gmail.com

10

Trần Minh

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực đánh gắn biển số nhà trên địa bàn quận.

0982.111445

Phongqldttk

@vnn.vn

11

Trần Lê Bích Thủy

Chuyên viên

Theo dõi lĩnh vực hành chính, văn thư & kế toán .

0905.273759

Thuydt

@yahoo.com.vn


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký