February 5, 2015

DS Phòng ban Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

TT Họ và Tên Chức vụ Email(…@danang.gov.vn) Điện thoại(0236...)
I Phòng Quy hoạch Kiến trúc      
  Trần Văn Tây Trưởng phòng taytv 3.897.736
II Phòng Kỹ Thuật      
  Phạm Thanh Phong Trưởng phòng phongpt5 3.897.527
III Phòng Tổng hợp      
  Đinh Sỹ Tuấn Anh Trưởng phòng anhdst 2.211.902
IV Phòng Khảo sát      
  Nguyễn Ngọc Minh Trưởng phòng minhnn 3.871.837
V Phòng NC&PT Dự án      
  Nguyễn Hữu Nhất Phó Trưởng phòng nhatnh3 3.892.801

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký