October 5, 2017

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN TẠI VIỆN QUY HOẠCH

Thực hiện Công văn số 134/ĐU-SXD ngày 02/12/2015 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi ủy chi bộ Viện Quy hoạch thực hiện rà soát, bổ sung việc xây dựng “Chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” thực hiện tại Viện Quy hoạch  với các nội dung cụ thể như sau:

      I. CHUẨN ĐẠO ĐỨC CHUNG:

         Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Viện Quy hoạch xây dựng  thực hiện tốt các chuẩn mực sau đây:

        1. Yêu quê hương, đất nước; tư tưởng chính trị vững vàng, nói đi đôi với làm; tôn trọng pháp luật, kỹ cương;

        2. Gương mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư;

        3. Tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

        4. Tích cực phấn đấu, rèn luyện học tập, nâng cao khả năng chuyên nghiệp  trong thực thi nhiệm vụ.

        5. Đoàn kết, tích cực đấu tranh xây dựng nội bộ, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; có mối quan hệ hợp tác tốt.

   

      II. CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỤ THỂ:

        Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện:

       1. Đối với cơ quan:

       - Không đùn đẩy trách nhiệm và thoái thác nhiệm vụ, thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả;

       - Thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, và các biểu hiện tiêu cực khác;

       - Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị;

       - Đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị;

       - Tích cực trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển;

       - Khi quan hệ với các tổ chức và cá nhân phải thực hiện mối quan hệ mật thiết, hợp tác với tinh thần tiếp thu ý kiến của dân, trọng dân, không gây phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết công việc;

       2. Đối với địa phương nơi cư trú:

       - Chấp hành tốt các quy định ở địa phương, thực hiện sớm và đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định;

       - Tham gia sinh hoạt tại địa phương, thực hiện tốt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn minh;

       3. Đối với gia đình:

       - Luôn rèn luyện về mọi mặt để trở thành tấm gương sáng, mẫu mực trong gia đình, xây dựng gia đình, hạnh phúc, tiến bộ;

       - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người thân không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội; chấp hành tốt các chủ trương chính sách, các quy định của địa phương.

      

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1. Chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Viện Quy hoạch  kể từ ngày ban hành. Quá trình thực hiện sẽ được rà soát lại các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với thực tiễn công tác và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo;   

        2. Giao Bộ phận giúp việc theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo dõi sát tình hình thực hiện các chuẩn mực đạo đức nêu trên để giúp Chi ủy, Ban Chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có phương hướng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và thực hiện đánh giá việc học tập và làm theo đúng quy định./.

 

    Nơi nhận:                                                                               TM. CHI ỦY

  - ĐU Sở Xây dựng( để b/cáo);                                                                            BÍ THƯ   

  - Các phòng, ban của Viện

  - Công đoàn, Chi đoàn TN Viện;

  - Lưu: VT, CB.
                                                                                                  Đinh Thế Vinh


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký