July 31, 2015

Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Nhằm thực hiện tốt cơ sở hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương giao UBND thành phố Đà Nẵng là cấp quyết định đầu tư, đồng thời là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng thành Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Nội dung này được thể hiện trong công văn 1648/BXD-HĐXD Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ, nêu ý kiến về việc chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng.
Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng thành Trung tâm Hội nghị quốc tế với sức chứa khoảng 6.000 người. Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xác định rõ nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho Dự án để làm cơ sở xác định thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Liên quan đến Dự án này, theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Luật Xây dựng: Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình; Bộ Xây dựng đã có quy định hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó công trình xây dựng có tầm quan trọng quốc tế có cấp tương ứng là cấp đặc biệt. Việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Báo Xây dựng

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký