January 13, 2015

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt "5 xây, 3 chống"

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt triển khai trong toàn ngành vào ngày 10/4/2014 với trên 1.200 người tham dự tại Nhà hát Trưng Vương thành phố.
 
 Ảnh minh họa: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới cần một đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất và năng lực

  Thông qua học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức, tác phong công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết chống các hành vi quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

    Với quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương  5 xây: "Trách nhiệm", "Chuyên nghiệp", "Trung thực", "Kỷ cương", "Gương mẫu"; 3 chống: "Quan liêu", "Tiêu cực", "Bệnh hình thức" cùng với việc được chọn thực hiện thí điểm theo kết luận của Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 201-TB/TU ngày 28/02/2014 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, sát thực.
 
    Để việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU trong toàn ngành có chất lượng, bảo đảm đi vào thực chất, đi vào chiều sâu, với tinh thần tự giác...cùng với sự chỉ đạo chung của Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Xây dựng đã có Công văn số 2353/SXD-VP ngày 08/5/2014 về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với cách làm hết sức cụ thể theo hướng chia thành các khối, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo cũng như Phó Giám đốc Sở trực tiếp triển khai, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thuộc Khối. (Khối 1 gồm Văn phòng, phòng Kinh tế xây dựng, phòng Quản lý nhà, phòng Kế toán -Tài chính, Công ty Quản lý nhà, Công ty Quản lý nhà chung cư; Ban Quản lý dự án xây dựng, Ban Quản lý các dự án tái định cư, Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông; Khối 2 gồm phòng Quản lý hạ tầng, đô thị, phòng Quản lý chất lượng xây dựng, phòng Quản lý các hoạt động xây dựng, Công ty Công viên-cây xanh, Công ty QLVH điện chiếu sáng công cộng, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng, BQL các dự án PTĐT, BQL dự án hạ tầng GTĐT; Khối 3 gồm phòng Quản lý Quy hoạch, phòng Quản lý kiến trúc, Thanh tra Sở, Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng, Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp QN-ĐN).

     Trên tinh thần 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Đảng ủy Viện đã đăng ký với Đảng ủy Khối Các Cơ quan thành phố" Trách nhiệm đến nơi, đến chốn với công việc được giao; sử dụng hiệu quả thời gian công tác của cơ quan;  không chậm trễ, bỏ sót hồ sơ tham mưu xử lý; Chuyên nghiệp trong tham mưu xử lý giải quyết công việc (khoa học - chính xác - chất lượng); Tôn trọng kỷ cương, thực hiện đúng nội dung phấn đấu làm theo, nói đi đôi với làm.

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký