October 5, 2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU

Căn cứ Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Viện Quy hoạch Xây dựng ĐT-NT Đà Nẵng thành Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và tổ chức triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” theo Ké hoạch số 1101/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 1339/KH-SXD ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” tại Sở Xây dựng;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp;

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập các Tổ triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và tổ chức triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” của  Viện Quy hoạch xây dựng, gồm 06 Tổ  dưới đây:

         I. Tổ Tổng hợp.

           - Số thành viên: 32 người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Đinh Sỹ Tuấn Anh, TP Tổng hợp            Tổ trưởng

           2. Nguyễn Đăng Phương, PTP Tổng hợp    Tổ phó kiểm tra, giám sát.

           3. Phan Thị Huyền Diệu,  PTP Tổng hợp    Tổ phó.

         II. Tổ Quy hoạch 1.1.

           - Số thành viên: 19 người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Trần Văn Tây, TP TKQH1                        Tổ trưởng.

           2. Nguyễn Văn Hùng, PTP TKQH1              Tổ phó kiểm tra. giám sát.

           3. Nguyễn Phạm Ly Na, CV P.TKQH1         Tổ phó.

        III. Tổ Quy hoạch 1.2.

           - Số thành viên: 18 người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Nguyễn Hữu Nhất, P.TP TKQH1              Tổ trưởng.

           2. Ngô Chí Thành, CV P. TKQH1                Tổ phó kiểm tra, giám sát.

           3. Lê Vi Thanh, CV P.TKQH1                      Tổ phó.

        IV. Tổ Quy hoạch 2.1.

           - Số thành viên: 20  người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Phạm Thanh Phong, T.TP TKQH2            Tổ trưởng.

           2. Nguyễn Tâm Giao, CV P. TKQH2            Tổ phó kiểm tra, giám sát.

           3. Ông Thị Minh, CV P. TKQH2                  Tổ phó.

        V. Tổ Quy hoạch 2.2.

           - Số thành viên: 20  người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Nguyễn Văn Thanh, P.TP TKQH2            Tổ trưởng.

           2. Lê Văn Nguyên, P.TP TKQH2                  Tổ phó kiểm tra, giám sát.

           3. Võ Xuân Tùng, CV P. TKQH2                  Tổ phó.

       VI. Tổ Khảo sát.

           - Số thành viên: 20 người.

           - Phân công phụ trách:

           1. Nguyễn Ngọc Minh, T.TP Khảo sát            Tổ trưởng.

           2. Nguyễn Thành Long, P.TP Khảo sát           Tổ phó kiểm tra, giám sát.

           3. Phạm Thị Thu Thủy, CV P. Khảo sát          Tổ phó.

        (Có danh sách thành viên các Tổ gồm 129 CBVC đính kèm theo Quyết định)

          Điều 2. Các Tổ thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU  có nhiệm vụ:

          - Tổ chức họp Tổ để tuyên truyền và triển khai, thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”; tổ chức việc đăng ký thực hiện các tiêu chí theo hướng dẫn của cấp trên;

          - Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1339/KH-SXD ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

          - Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và tình hình thực hiện việc đăng ký; đề xuất việc khen thưởng hoặc hình thức xử lý đối với các tập thể và cá nhân;

           - Báo cáo tình hình thực hiện về Ban chỉ đạo Chỉ thị 29 và 43 của Viện theo quy định.                  

          Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng các phòng ban của Viện và toàn thể CBVC và người lao động  của Viện Quy hoạch Xây dựng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                      VIỆN TRƯỞNG

- Như Điều;                                                                                        

- BCĐ CT 29 và 43 Sở Xây dựng;

- Khối 3 – thực hiện CT 29 và 43-SXD;

- Lưu:VT-P.TH.

 


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký