October 5, 2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 43-CT/TU

 Căn cứ Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Viện Quy hoạch Xây dựng ĐT-NT Đà Nẵng thành Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;

 Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới;

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và Kế hoạch số 1339/KH-SXD ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” tại Sở Xây dựng;

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp;

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 43-CT/TU (gọi tắt là Ban chỉ đạo 29 và 43) của  Viện Quy hoạch xây dựng, gồm các ông có tên dưới đây:

       1. Ông Lê Tự Gia Thạnh, Viện trưởng - Trưởng ban;

       2.  Ông Đinh Sỹ Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp –  Phó Trưởng ban;

       3. Ông Nguyễn Đăng Phương, P. Trưởng phòng Tổng hợp– Thành viên thường trực;

       4. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Khảo sát, Phó CT Công đoàn – Thành viên;

       5. Ông Nguyễn Tâm Giao, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên;

          Điều 2. Ban Chỉ đạo 29 và 43 có nhiệm vụ:

            - Xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và tổ chức triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016” theo Kế hoạch số 1339/KH-SXD ngày 23/02/2016 của Sở Xây dựng;

            - Tổ chức tuyên truyền và triển khai, hướng dẫn và cụ thể hóa việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU;

            - Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các phòng ban tổ chức thực hiện các công việc có liên quan;

            - Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và tình hình thực hiện việc đăng ký; đề xuất việc khen thưởng hoặc hình thức xử lý đối với các tập thể và cá nhân;

            - Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho cấp trên đúng theo quy định.       

          Điều 3. Ban Chỉ đạo 29 và 43 có Tổ giúp việc, gồm các đồng chí có tên dưới đây:

        1. Ông Nguyễn Đăng Phương, Thành viên thường trực BCĐ  – Tổ trưởng;

        2. Ông Trần Văn Tây, Trưởng phòng TKQH1                         –  Tổ viên;

        3. Ông Phạm Thanh Phong, Trưởng phòng TKQH2                –  Tổ viên;

        3.. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng phòng Khảo sát              – Tổ viên.

          Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng các phòng ban của Viện và các thành viên có tên ở Điều 1 và Điều 3 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          VIỆN TRƯỞNG

- Như Điều 4;                                                                                        

- BCĐ CT 29 và 43 Sở Xây dựng;

- Khối 3 – thực hiện CT29 và CT 43;

- Lưu:VT-CB.


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký