February 2, 2015

Giới thiệu các mẫu mặt cắt ngang đại diện đường giao thông bố trí hạ tầng kỹ thuật

Căn cứ Quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD, QCVN 07:2010/BXD và thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 hướng dẫn quản lí cây xanh đô thị. Căn cứ công văn số 2057/SXD-QLHT ngày 23/04/2014 của Sở Xây Dựng Đà Nẵng về việc nghiên cứu, đề xuất mẫu mặt cắt ngang đại diện đường giao thông bố trí hạ tầng kỹ thuật.

Viện Quy hoạch đã tiến hành rà soát, phân tích các mặt cắt ngang đại diện đường giao thông thuộc khu dân cư, các tuyến đường đã được phê duyệt.Sau khi đối chiếu với các Quy chuẩn, quy định hiện hành, đồng thời tham khảo các mặt cắt ngang một số nước(Singapore, Nhật Bản..) .Viện Quy hoạch đề xuất mặt cắt ngang đường 5,5m; 7,5m;10,5m; 15m; 33m phù hợp với điều kiện quy hoạch đô thị hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký