October 5, 2017

Báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện nội dung Công văn số 98/ĐU-SXD ngày 02/8/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị

         Căn cứ đề cương báo cáo kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW của Bộ Chính trị kèm theo Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị cụ thể như sau:

1. Khái quát đặc điểm, tình hình

          Viện Quy hoạch Xây dựng trong những năm qua được UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Xây dựng giao thực hiện nhiều dự án quy hoach chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chi bộ đã thực hiện việc lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ để xác định rõ nhiệm vụ được giao. Kết quả các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành vượt mức; chất lượng và tiến độ công việc luôn đảm bảo tiến độ yêu cầu.

        Chi ủy chi bộ phối hợp tốt với chính quyền và các đoàn thể chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;       

        Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nay là Chỉ thị 05-CT/TW), xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức của Bác làm căn cứ để cán bộ đảng viên và viên chức trong đơn vị học tập rèn luyện; Tổ chức cho cán bộ đảng viên, viên chức đăng ký làm theo phù hợp với vị trí công tác.

        Chi bộ Viện luôn là một tập thể đoàn kết gắn bó, trong những năm qua luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là đơn vị có tăng trưởng cao, đời sống vật chất, tinh thần luôn đảm bảo và không có xảy ra những vấn đề bức xúc nãy sinh tại đơn vị về vấn đề tư tưởng, đạo đức cần phải xử lý. Toàn thể CB,VC và người lao động của Viện luôn có ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành chức trách nhiệm vụ và phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ chung.

          2. Kết quả thực hiện

2.1. Việc thực hiện của cấp ủy, chi bộ về xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và hình thức tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05-CT/TW), Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, Kế hoạch số 20-KH/ĐUK; Công văn số 379-CV/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, hướng dẫn về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đánh giá kết quả về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Chi bộ đã tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch số 152, 153-KH/ĐUXD ngày 15/9/2016 của Đảng ủy Sở Xây dựng về tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Tổ chức cho CBVC đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tiến độ thời gian hoàn thành đúng quy định.

           Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU luôn được Chi ủy chi bộ đề cập đến, trên tinh thần lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định.

 Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng lên một bước, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

2.2. Việc thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình toàn khóa, chuyên đề hằng năm của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ để triển khai và kết quả học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.    

          Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức với số lượng cán bộ đảng viên đã học tập: 22/22 đảng viên

          Chi uỷ đã tổ chức cho đảng viên xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với 22/22 đảng viên thực hiện cam kết. Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho đảng viên thông qua chi bộ Bản cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.  Thường xuyên gắn nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. 

         Chi ủy đã triển khai sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ( Phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách làm việc; Phong cách nói đi đôi với làm; Phong cách ứng xử ). Đồng thời đã triển khai sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2.3. Việc cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào trong nghị quyết của đảng bộ, chi bộ năm 2017, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cơ sở để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 07-9-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch số 17-KH/ĐUXD ngày 13-9-2016 của Đảng ủy Sở Xây dựng và các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chi ủy chi bộ Viện tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch của Đảng ủy Sở Xây dựng về Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

2.4. Kết quả cụ thể của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ về đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; về giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở  cơ quan, đơn vị.

         Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp bàn bạc, thống nhất với thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phổ biến các văn bản của Trung ương, thành phố và của Đảng ủy cấp trên về các nội dung chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cùng với việc triển khai sinh hoạt các chuyên đề đã góp phàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong chi bộ trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị. Trong thời gian qua đơn vị không có những vấn đề bức xúc, nỗi cộm cần phải giải quyết.

          Kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc và đã đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao;    

2.5. Đánh giá kết quả việc đảng viên thực hiện cam kết và kế hoạch phấn đấu của cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án xây dựng “Thành phố 4 an”.

Thực hiện nội dung Công văn số 25/ĐU-SXD ngày 16/02/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW. Chi bộ Viện Quy hoạch Xây dựng Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW theo mẫu quy định. Kết quả Chi bộ có 134 cán bộ, đảng viên, viên chức lập Bản cam kết và kế hoạch cá nhân. Trong đó có 22 đảng viên. 

           Chi bộ đã gởi về Đảng ủy Sở Xây dựng kết quả tổng hợp số lượng cán bộ, đảng viên, viên chức đã thực hiện lập Bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Qua việc theo dõi đánh giá kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết. Nhìn chung trong đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ được nâng lên đáng kể. CBVC đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lối sống lành mạnh theo tinh thần “5 xây, 3 chống”.

          Trong thực hiên các nội dung chuyên môn liên quan đến chủ trương thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đơn vị luôn chú ý thực hiện tốt.

2.6. Kết quả về phát hiện, xây dựng, giới thiệu điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ, cơ quan, đơn vị.

            Chi bộ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức công vụ, tuy nhiên hiện nay chưa xây dựng được các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu.  

          2.7. Việc tổ chức cơ sở đảng, chi bộ xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 29-CT/TU, Đề án xây dựng “Thành phố 4 an” gắn với đánh giá nhận xét đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm (về xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức bao nhiêu cuộc kiểm tra, giám sát và kết quả thực hiện).

         Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 số 16-CTr/ĐUSXD ngày 09/02/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng; Chương trình Kiểm tra giám sát số 01/CTr-UBKTĐUS ngày 03/02/2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng. Chi ủy Chị bộ Viện đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và đã tổ chức triển khai thực hiện.

         Chi ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát đảng viên và cán bộ viên chức của Viện trong công tác và sinh hoạt; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ đảng viên và cán bộ viên chức của đơn vị. Qua việc triển khai công tác kiểm tra, Chi bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; không có biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ, biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ của đơn vị.

         Chi ủy đã thành lập Tổ kiểm tra giám sát số 04a/QĐ-CBVQH ngày 22/02/2017 gồm 03 đồng chí. Tổ Kiểm tra giám sát đã tổ chức kiểm tra 06 đảng viên theo kế hoạch vào ngày 26/5/2017 đồng thời tổ chức giám sát toàn thể đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

         Kết quả các đồng chí được kiểm tra nghiêm túc báo cáo đầy đủ các nội dung yêu cầu của Tổ kiểm tra. Chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của cấp trên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công, không có những nhược điểm lớn cần phải xử lý.

         Qua thực hiện giám sát hoạt động của chi bộ và toàn thể đảng viên cho thấy Chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

2.8. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chi bộ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, kế hoạch, chương trình hành động của tập thể cấp ủy; việc xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở chi bộ, cơ quan, đơn vị; về hình thức, quản lý, theo dõi, đánh giá thực hiện cam kết và kế hoạch phấn đấu của đảng viên ở chi bộ, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

   Chi ủy chi bộ đã phối hợp tốt với lãnh đao đơn vị triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 07-9-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và Kế hoạch số 17-KH/ĐUXD ngày 13-9-2016 của Đảng ủy Sở Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

   Chi bộ đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm căn cứ học tập và rèn luyện tại đơn vị, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

   Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng, Chi bộ đã tổ chức phổ biến trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua giám sát việc thực hiện, hầu hết CBVC đã vận dụng tốt chuẩn mực đạo đức vào công việc thực tế của mỗi cá nhân đảm bảo chất lượng công việc luôn được nâng cao, đoàn kết, hợp tác tốt và nêu cao tinh thần phục vụ cộng đồng.

  Qua theo dõi, giám sát hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong đơn vị đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên đã thực hiện tốt cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Trong tiển khai chỉ thi 05-CT/TW Chi ủy chi bộ cũng đã chỉ đạo và phối hợp tốt với các đoàn thể trong đơn vị để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả.

2.9. Kết quả việc chi bộ tiến hành đánh giá hằng quý, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Chi bộ đã thực hiện tốt các chỉ thị, Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát diễn biến tư tưởng, tình hình học tập và việc vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện sơ kết tình hình học tập và làm theo căn cứ vào các văn bản hướng dẫn theo quy định của Đảng ủy cấp trên. Trong việc kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm chi bộ đã căn cứ vào kết quả đăng ký phấn đấu làm theo của cá nhân để bình xét phân loại.

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

          Việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo động lực cho cán bộ, đảng viên,  viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ hăng hái làm việc, qua đó cũng nhắc nhở từng người, từng vị trí công tác quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn, rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống. Tuy nhiên, có thể nói việc triển khai trong thời gian qua chủ yếu mới dừng ở mức độ học tập, rèn luyện đạo đức, phong cách còn việc “làm theo” chưa nhiều, chưa thường xuyên liên tục.      

4. Đánh giá chung

          Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ,  đảng viên, viên chức và người lao động của Viện có kết quả tốt. Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn đơn vị. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên,  viên chức và người lao động của Viện ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Viện. Đồng thời đã tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có tăng trưởng cao, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững, an toàn về mọi mặt.

5. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong thời gian tới

5.1. Chi ủy chi bộ chỉ đạo và phối hợp tốt với lãnh đao đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai việc học tập, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch của các cấp ủy đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. 

 

5.2. Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong từng giai đoạn, trong đó thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm được giao. Xây dựng Chi bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, thu hút quần chúng gắn bó mật thiết với Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức về mọi mặt, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian. Không để xảy ra những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị; hạn chế tối đa những thiếu sót, chậm tiến độ công việc làm ảnh hưởng đến công việc chung.

5.3. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiếp tục học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo của Đảng ủy các cấp..

5.4. Đảng viên, trước hết là Chi ủy và lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể phải thực sự tiên phong, gương mẫu, làm gương một cách thực chất trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án xây dựng “Thành phố 4 an”, các chủ trương lớn của Thành ủy về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ của UBND thành phố, của Ngành giao.

5.5. Thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác quản lý và có kế hoạch cụ thể để kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên theo dõi và đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố.

5.6. Lấy đảng viên làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chi ủy thực hiện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể của đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

5.7. Đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phong trào, thường xuyên theo dõi, phát hiện để biểu dương các cá nhân và tập thể điển hình tiêu biểu trong thưc hiện và vận dụng tốt Chỉ thị 05-CT/TW vào thực tế công tác để đề nghi khen thưởng. Xây dựng 01 tập thê và 01 cá nhân điển hình tiêu biểu.

5.8. Thường xuyên đánh giá một cách thực chất việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của chi ủy và đảng viên trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ hằng quý, năm; tổ chức đánh giá việc thực hiện trong toàn thể cán bộ, viên chức theo quy định.

5.9. Thực hiện công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện công tác báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

6. Những kiến nghị, đề xuất

            Không có kiến nghị, đề xuất ./.

  Nơi nhận:                                                                                     TM.CHI ỦY

  - Như trên (để b/cáo);                                                                          BÍ THƯ

  - Lưu: VT, CB.                                                                                     


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký