October 5, 2017

Báo cáo tình hình t/h Chỉ thị 29-CT/TU,Chỉ thị 43-CT/TU, Chỉ thị 05/CT-TW và công tác cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 1622/KH-SXD ngày 02/3/2017 của Sở Xây dựng về công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, Chỉ thị số 05/CT/TW, Quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Xây dựng.

         Căn cứ Thông báo lịch kiểm tra triển khai thực hiện của Sở Xây dựng.

         Viện Quy hoạch Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, Chỉ thị số 05/CT/TW và Quy chế dân chủ cơ sở.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

         Viện đã tổ chức phổ biến trong cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 28/3/2017 về Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới của Sở Xây dựng năm 2017; Kế hoạch số 170/KH-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về công tác CCHC năm 2017; Kế hoạch số 1413/KH-SXD ngày 22/02/2017 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2017.

         Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW  và Chỉ thị 43-CT/TU luôn được Chi ủy chi bộ đề cập đến, trên tinh thần lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng.

         Trong năm Chi bộ đã sinh hoạt chuyên đề theo quy định, gồm các chuyên đề:

         - Quý I: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh;

         - Quý II: Nhân thức về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Cam kết và kế hoạch thực hiện của đảng viên trong chi bộ;

         - Quý III: Nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện một số vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng.

         - Dự kiến Quý IV: Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ đảm bảo 03 yếu tố:  trách nhiệm, đạo đức và phong cách đối với cán bộ, đảng viên, viên chức.        

          Cán bộ, đảng viên của chi bộ tham gia đầy đủ các buổi Hội nghị quán triệt Chỉ thị, nghị quyết và phổ biến thời sự do Đảng ủy tổ chức.

          Trong Website của đơn vị có chuyên mục riêng về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 43-CT/TU, Chỉ thị 05-CT/TW.

        2. Tình hình triển khai thực hiện

 a/ Đăng ký của tập thể cơ quan, đơn vị

Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, Viện đã đăng ký các nội dung thực hiện là sát thực, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc đăng ký các nội dung thực hiện đã có tác động thúc đẩy cán bộ, viên chức của Viện tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký. Đồng thời có ảnh hưởng tích cực đến công tác chuyên môn của ngành Xây dựng và các đơn vị có liên quan trong toàn thành phố.

         b/ Đăng ký của cá nhân

       Số lượng CBCCVC đăng ký 132 người/ 132 người có mặt tại thời điểm đăng ký; đạt tỷ lệ 100%.

         c/ Đánh giá về nội dung đăng ký của cá nhân đối với thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU.

         * Đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị

         - Trách nhiệm nêu gương:

          + Có nêu cụ thể rõ ràng: 4/4 người, tỷ lệ: 100%

          + Không cụ thể rõ ràng: 0/4 người, tỷ lệ:  0%

         - Phù hợp với từng vị trí công việc và nhiệm vụ được giao.

           + Phù hợp: 4/4 người, tỷ lệ: 100%

           + Không phù hợp: 0/4 người, tỷ lệ:  0%

         * Đối với CBVC cơ quan, đơn vị

         - Phù hợp với từng vị trí công việc và nhiệm vụ được giao: 128/128 người, tỷ lệ 100%

         - Chưa cụ thể, rõ ràng: 0/128 người, tỷ lệ: 0%.

          d/ Đánh giá về nội dung đăng ký của cá nhân đối với thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU.  

          Cán bộ, viên chức của đơn vị đã thực hiện tốt 25 tiêu chí đã đăng ký về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Trong đó tiêu chí 6 trong nội dung “Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sống” đã thực hiện khá tốt. Cụ thể tại cơ quan đã tăng cường trang trí cây xanh, tạo mảng xanh, tạo môi trường làm việc khang trang, hiện đại.

         đ/ Theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị

         Để thực hiện tốt các nội dung đăng ký của tập thể và cá nhân, Viện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các tập thể và cá nhân luôn tự nhìn nhận lại mình trong thực hiện công việc, tham gia xây dựng và thực hiện các chuẩn mực, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế…trong cơ quan, đơn vị theo tinh thần “5 xây, 3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU. Đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các tập thể và cá nhân thực hiện các nội dung chuyên môn liên quan đến việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, trong đó thường xuyên rà soát toàn bộ các thiết chế văn hóa và triển khai tốt việc quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

          e/ Kết quả thực hiện

          - Đối với việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU:

             + Kết quả đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký của tập thể cơ quan     

Số

TT

Lĩnh vực/Nội dung đăng ký

Giải pháp thực hiện

Dự kiến kết quả đầu ra

Kết quả thực hiện

Đánh giá mức độ hoàn thành

Ghi chú

1

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ với ý thức trách nhiệm cao. Trong đó hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm

Tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động trong đội ngũ cán bộ, CCVC theo tinh thần Chỉ thị 29; lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt để đẩy mạnh công tác thi đua; chuyên môn hóa công việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt.

Các nội dung công việc thực hiện đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Sở Xây dựng và lãnh đạo thành phố.

Đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nội dung đăng ký

 

2

Cán bộ viên chức và NLĐ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, công chức, viên chức, có thái độ lịch sự, niềm nở, nhiệt tình trong thực thi công vụ.

    (Như trên)

Các nội dung công việc đạt tiến độ, chất lượng, trên cơ sở phục vụ tốt yêu cầu phát triển của thành phố

Đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt các mục tiêu định hướng.

Hoàn thành tốt nội dung đăng ký

 

3

Triển khai công tác quy hoạch, lập dự toán công trình đảm bảo chính xác, tiết kiệm vốn đầu tư. Hạn chế tối đa việc sai sót trong công tác lập hồ sơ.

   (Như trên)

Đáp ứng được yêu cầu tiết kiệm chi phí vốn đầu tư công trình.

Đã tổ chức triển khai công tác thiết kế và lập dự toán công trình trong thời gian qua không để xẩy ra những sai sót, các nội dung công việc đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu tiết kiệm vốn đầu tư

Hoàn thành tốt nội dung đăng ký

 

            + Kết quả đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký của CCVC

   Mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Viện, trên cơ sở nhiệm vụ được giao đã tiến hành lập Bản đăng ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí lớn về “5 xây, 3 chống” ban hành kèm theo Kế hoạch 958/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU. Tổng hợp đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký (gồm 130 có mặt tại thời điểm đánh giá) như sau:

 

Số TT

Tiêu chí thực hiện

Kết quả đánh giá

Ghi chú

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

I

5 xây

 

 

 

 

 

1

Trách nhiệm

119

11

0

0

 

2

Chuyên nghiệp

103

27

0

0

 

3

Trung thực

126

04

0

0

 

4

Kỷ cương

126

04

0

0

 

5

Gương mẫu

123

07

0

0

 

II

3 chống

 

 

 

 

 

1

Quan liêu

126

04

0

0

 

2

Tiêu cực

130

00

0

0

 

3

Bệnh hình thức

128

02

0

0

 

Quá trình thực hiện Viện thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cam kết. Kết quả CBVC thực hiện tốt các nội dung đã cam kết. Nhìn chung trong đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức được mục đích, yêu cầu của việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới, trên cơ sở đó hầu hết CBVC đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, lối sống lành mạnh theo tinh thần “5 xây, 3 chống”, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thái độ phục vụ cộng đồng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

        - Đối với việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU:

 + Tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Sở.

         Viện đã tổ chức phổ biến trong cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và các Công văn về Kế hoạch, kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại của Sở Xây dựng tại Hội nghị CBCC năm 2017.

         Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU luôn được Chi ủy chi bộ đề cập đến, triển khai phổ biến các nội dung triển khai của cấp trên trong tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU.

          + Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, Viện đã đăng ký các nội dung thực hiện là sát thực, phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc đăng ký các nội dung thực hiện đã có tác động thúc đẩy cán bộ, viên chức tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký. Quá trình thực hiện có ảnh hưởng tích cực đến công tác chuyên môn của ngành Xây dựng và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện văn hóa, văn minh đô thị theo chủ trương của thành phố.

           Viện đã tổ chức cho CBVC đang ký thực hiện với số lượng 132 người/ 132 người có mặt tại thời điểm đăng ký; đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời tổ chức thành 6 tổ  thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

           + Đánh giá về nội dung đăng ký của cá nhân

          Cán bộ, viên chức của đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị” thể hiện trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vi.

         - Đối với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW:

 + Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện:

  Viện thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch số 152, 153-KH/ĐUXD ngày 15/9/2016 của Đảng ủy Sở Xây dựng về Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 + Việc triển khai thực hiện đăng ký việc làm theo tấm gương của Bác.

Tổ chức cho CBVC đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tiến độ thời gian hoàn thành đúng quy định.

           Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, các nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU luôn được Chi ủy chi bộ đề cập đến, trên tinh thần lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong tổ chức và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng quy định.

 Sau khi học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã nâng lên một bước, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

          Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức với số lượng cán bộ đảng viên đã học tập: 22/22 đảng viên.

          Chi uỷ đã tổ chức cho đảng viên xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với 22/22 đảng viên thực hiện cam kết. Chi ủy chi bộ đã tổ chức cho đảng viên thông qua chi bộ Bản cam kết cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thi số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.   

         Chi ủy đã triển khai sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ( Phong cách tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo; Phong cách diễn đạt; Phong cách làm việc; Phong cách nói đi đôi với làm; Phong cách ứng xử ). Đồng thời đã triển khai sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua triển khai sinh hoạt các chuyên đề toàn thể đảng viên đã nhận thức tốt về các chuyên đề và vận dụng tốt về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

3. Hồ sơ công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; Chỉ thị số 43-CT/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW.

3.1 Hồ sơ công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU.

          Viện Quy hoạch đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU với các nội dung cụ thể sau:

           - Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời phân công Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để theo dõi tình hình thực hiện. (Quyết định số 34/QĐ-VQH ngày 02/3/2016);

           - Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần “5 xây, 3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU thực hiện tại đơn vị.

           - Tổ chức cho CBVC đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của Kế hoạch số 958/KH-UBND theo Chỉ thị số 29/CT-TU, với 132 người  tại thời điểm đăng ký.

           - Tập thể đơn vị đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU.

         3.2 Hồ sơ công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU

          Viện Quy hoạch đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU với các nội dung cụ thể sau:

           - Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của  Thành ủy Đà Nẵng.

           - Thành lập các Tổ thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014.

           - Đăng ký nội dung công việc nhằm thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”

           - Tổ chức cho CBVC đăng ký thực hiện 25 tiêu chí về thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

            3.3 Hồ sơ công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy chế dân chủ cơ sở.

          Viện Quy hoạch đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nội dung cụ thể sau:

          Thực hiện Kế hoạch số 152, 153-KH/ĐUXD ngày 15/9/2016 của Đảng ủy Sở Xây dựng về Quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đơn vị triển khai:

          - Tổ chức cho toàn thể đảng viên dự buổi quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW do Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức ngày 17/9/2016.

          - Đơn vị tổ chức quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW cho CBVC còn lại vào ngày 28/9/2016.

          - Tổ chức cho CBVC xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo tiến độ thời gian hoàn thành việc xây dựng kế hoạch làm theo;

          - Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW theo mẫu quy định.

          3.4 Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

               + Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Viện Quy hoạch Xây dựng.

               + Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ thực hiện QCDC cơ sở.

               + Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng.

               + Kế hoạch triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017. 

Phần II. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ.

1. Việc thực hiện các Quy định của Pháp luật về tuyển dụng, quản lý viên chức và người lao động tại đơn vị.

- Việc quản lý biên chế và lao động, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp

         Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch được giao, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, Viện Quy hoạch xây dựng thường xuyên rà soát lại lực lượng hiện có, tuyển dụng thêm và sắp xếp, bố trí lại lực lượng lao động cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ được giao; các vị trí việc làm phù hợp với chức danh nghề nghiệp được đào tạo.

         Đến nay tổng số CCVC của Viện có 131 người, trong đó có 4 cán bộ do cấp trên bổ nhiệm và  127 CBVC thực hiện chế độ hợp đồng lao động.

         Để thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt và thời gian đến, qua các năm Viện đã tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, cụ thể:

+ Trên đại học                       :         16 người chiếm    12,21 %

+ Đại học, Cao đẳng              :         85 người chiếm    64,89 %

+ Trung cấp trở xuống           :         30 người chiếm    22,90 %

          - Việc phân công nhiệm vụ: Công tác tổ chức bộ máy hoạt động nề nếp, việc phân công phân nhiệm các cương vị công tác cũng như các cán bộ chủ chốt được bổ nhiệm đã phát huy hiệu quả.

          - Việc chuyển đổi vị trí công tác: Về cơ bản cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện nhận thức đầy đủ chủ trương chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng và tạo môi trường làm việc luôn đổi mới.

          Qua rà soát các vị trí công tác trong các lĩnh vực, ngành nghề phải định kỳ chuyển đổi, Viện xét thấy hầu hết cán bộ viên chức của Viện làm công tác chuyên môn khảo sát, thiết kế, quy hoạch, thiết kế công trình.... Công việc triển khai đơn thuần về chuyên môn kỹ thuật nên không thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi công việc. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình nhiệm vụ được cấp trên giao theo từng thời kỳ, Viện đã có sự sắp xếp, điều phối giữa các phòng ban để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          - Việc thực hiện chính sách tiền lương và chế độ khác đối với công chức, viên chức và người lao động.

           + Chính sách tiền lương:

              - Viện thực hiện chế độ lương theo chế độ giao khoán công việc theo quy chế và tỷ lệ chi phí được Hội nghị cán bộ công chức hằng năm thông qua.

              - Kết quả nâng bậc lương 9 tháng năm 2017:

              Trong 9 tháng năm 2017 Viện đã xét và nâng bậc lương cho 36 viên chức. Trong đó có 28 người có trình độ đại học và 08 người có trình độ trung cấp trở xuống.

              - Điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian và thẩm quyền nâng bậc lương:

               + Viện thực hiện nâng bậc lương cho CBVC thuộc đơn vị quản lý.

               + Đối tượng được nâng bậc lương phải đảm bảo thời gian giữ bậc cũ theo  ngạch bậc Nhà nước quy định. Đồng thời phải có chất lượng công các tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đơn vị trực tiếp sử dụng đề nghị nâng bậc.

              + Hình thức hợp đồng, chế độ BHXH, BHYT…:

               - Viện thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với toàn bộ CBVC do Viện quản lý.

               - Các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp… Viện thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định của Nhà nước. Quyền lợi của người lao động liên quan đến các chế độ bảo hiểm được thực hiện tốt,

         - Việc giải quyết thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với viên chức.

         Thực hiện theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. Trong 9 tháng đầu năm Viện đã giải quyết chế độ cho 05  trường hợp nghỉ thôi việc và 01 trường hợp nghỉ hưu.

2. Công tác văn thư lưu trữ.       

        2.1 Ban hành các văn bản về công tác văn thư - lưu trữ.         

         Viện đã xây dựng Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ để quy định việc soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đến, văn bản đi; giao nộp tài liệu vào lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

         Viện thực hiện chế độ báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ theo đúng thời gian quy định.

        2.2 Về chuyên môn nghiệp vụ.         

         a/ Công tác văn thư:

          - Quản lý văn bản đến: Tất cả văn bản đến bất cứ từ nguồn nào đều được tập trung tại văn thư của Viện để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trình lãnh đạo xử lý, chuyển giao người thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nội dung văn bản đến theo đúng quy định của Quy chế văn thư đã ban hành.

          - Quản lý văn bản đi: Tất cả văn bản đi được quản lý theo đúng trình tự đã ban hành và phải được kiểm tra về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày tại bộ phận văn thư trước khi trình lãnh đạo phát hành văn bản.

          - Công tác soạn thảo và ban hành văn bản: căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, Viện trưởng giao cho các phòng chuyên môn hoặc cá nhân soạn thảo và trình lãnh đạo duyệt bản thảo làm cơ sở cho việc phát hành văn bản.

           - Quản lý sử dụng con dấu: Dấu của cơ quan được giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan. Trong thời gian qua việc quản lý sử dụng con dấu đúng theo quy định đã ban hành. Trường hợp văn thư vắng mặt, con dấu được giao lại cho Trưởng phòng Tổng hợp để quản lý sử dụng đúng mục đích.

           - Viện đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ nên rất thuận lợi trong việc cập nhật trao đổi thông tin trên máy tính, phục vụ tốt việc nghiên cứu tra tìm văn bản nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Công tác bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu luôn được quan tâm, bằng việc sử dụng phần mềm cập nhật, tra cứu và scan văn bản tài liệu. Việc khai thác thông tin tài liệu trên máy vi tính qua môi trường mạng của Viện đã góp phần phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, phục vụ các nhu cầu nghiên cứu về tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động chuyên môn của các phòng ban của Viện.

           - Việc lập hồ sơ hiện hành của công chức, viên chức: Lập hồ sơ là nhiệm vụ quan trọng của công tác văn thư, là điểm nối tiếp giữa công tác văn thư và công tác lưu trữ. Trong thời gian qua Viện đã thực hiện tốt việc lập hồ sơ một cách khoa học, đúng thành phần theo quy định góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công tác tại cơ quan; từng bước phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ tốt  cho cả mục đích hiện hành cũng như mục đích tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu sau này.

         b/ Công tác lưu trữ:

          - Viện đã bố trí kho lưu trữ diện tích 40m2, giá, tủ đựng hồ sơ, tài liệu  phù hợp với hồ sơ được lưu trữ . Khu vực lưu trữ đảm bảo thông thoáng, không ẩm mốc; dễ tra cứu, khai thác, sử dụng, đồng thời chú ý đến công tác phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên vệ sinh, khử trùng tài liệu;

         - Việc giao nộp hồ sơ hiện hành vào lưu trữ cơ quan: Trong thời gian qua việc giao nộp tài liệu hiện hành vào lưu trữ được thực hiện theo đúng thời gian quy định tại quy chế công tác văn thư lưu trữ. Khi giao nộp có xác định thành phần hồ sơ cụ thể, lập biên bản giao nhận hồ sơ giữa người giao và người nhận.

          - Thực hiện tốt việc thu thập và chỉnh lý, sắp xếp tài liệu ngăn nắp, gọn gàng, dễ tìm khi cần tra cứu. Trường hợp phòng chuyên môn hay cá nhân cần mượn tài liệu để tra cứu được ghi chép thành phần hồ sơ tài liệu đầy đủ và trả lại lưu trữ theo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện chế độ kiểm kê, thống kê tài liệu và báo cáo, thống kê định kỳ,  hàng năm về công tác lưu trữ theo đúng quy định.

- Viện được thành lập từ tháng 6 năm 1996, từ ngày thành lập đến nay Viện chưa thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

          - Viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ. Mọi hồ sơ tài liệu lưu trữ đều được cập nhật, khi cần tra cứu dựa trên phần mềm cài đặt nên rất thuận lợi và nhanh chóng cho việc tìm kiếm.

 Trong thời gian đến, công tác văn thư, lưu trữ của Viện tiếp tục thực hiện nề nếp, khoa học; thường xuyên đổi mới theo hướng tin học hóa, hiện đại hóa đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về văn bản cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Viện.

Phần III. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC).

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở.

        - Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC luôn được chi bộ và chính quyền quan tâm. Viện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, kết luận chỉ đạo của của các cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện QCDC ở cơ sở và các nội dung của Quy chế dân chủ của đơn vị đến CBVC thông qua Hội nghị CBCC hằng năm, đồng thời cung cấp tài liệu đến từng phòng, ban để phổ biến cho người lao động biết nhằm thực hiện tốt các nội dung hoạt động dân chủ trong cơ quan. Đơn vị đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan coi đây là việc làm thường xuyên, đảm bảo phát huy quyền làm chủ trong đơn vị.

       - Những văn bản của đơn vị về chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

        Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, Viện đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Quy hoạch Xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 01B/QĐ-VQH ngày 05/01/2017; Các Quyết định 01c và 01d/QĐ-VQH ngày 05/01/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở Viện Quy hoạch Xây dựng.

        - Việc thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tại đơn vị.

        Viên Quy hoạch Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC để tổ chức thực hiện. Căn cứ tình hình thay đổi nhân sự, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn và thành lập lại Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế làm việc để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong đó Công đoàn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

        - Việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi ủy và các tổ chức đoàn thể.

        Chi ủy chi bộ đã xây dựng Quy chế hoạt động của chi bộ, trong đó trực tiếp lãnh đạo đơn vị xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; đồng thời lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Qua việc chỉ đạo và phối hợp của chi uỷ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã góp phần tạo môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị.

        - Công tác tập huấn, bồi dưỡng CBVC về nâng cao nhận thức thực hiện QCDC ở cơ sở.

        Chi ủy chi bộ Viện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong đó Công đoàn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công. Cán bộ được phân công theo dõi được nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên và dự các hội nghị triển khai của Sở Xây dựng để xây dựng và triển khai thực hiện tại đơn vị. Thực hiện chế độ báo cáo về thực hiện QCDC với Ban chỉ đạo cấp trên theo quy định.

2. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

        + Vai trò của Chi ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan trong tổ chức thực hiện QCDC.

        Lãnh đạo Viện chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời đến đội ngũ CBVC của cơ quan những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ mà trọng tâm là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ Ban hành về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện, lãnh đạo Viện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành QCDC, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến, tạo điều kiện để CBVC thực hiện việc giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động của đơn vị.

        Ban lãnh đạo Viện đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế để điều chỉnh các hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt quy chế tự kiểm tra tài chính theo quy định hiện hành và chấp hành nghiêm túc triệt để Luật kế toán, thực hiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo quy định. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản luôn được Viện thực hiện tốt, đúng quy định và luôn công khai, minh bạch.

         Đối với những vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ, quyền lợi, trách nhiệm của CBVC đều được tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời đến người lao động biết để giám sát việc thực hiện, tham gia ý kiến, đảm bảo đoàn kết, dân chủ, công khai. Việc xây dựng, điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua Hội nghị cán bộ công chức đã góp phần thực hiện tốt và hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.  

+ Vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc vận động cán bộ CCVC lao động phát huy dân chủ.

Lãnh đạo Viện tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ và luôn giữ mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CBVC và người lao động. Vai trò của Công đoàn đã thể hiện tốt trong việc phối hợp với lãnh đạo Viện tổ chức Đại hội CBCC hằng năm. Công đoàn đã vận động cán bộ viên chức của Viện  phát huy dân chủ, có ý thức trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, tham gia tích cực các hoạt động.

Ban thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò của mình, thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra cán bộ, viên chức trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch công tác của cơ quan, chấp hành chế độ, chính sách quản lý tài sản của đơn vị.

+ Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức: Trong  năm 2017 đơn vị không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nào.

+ Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc đối với công dân và tổ chức.

Viện Quy hoạch quan hệ giải quyết công việc với nhiều tổ chức, cá nhân. Mọi quan hệ giao dịch đều thông qua bàn bạc, trao đổi bình đẳng. Các vướng mắc trong công việc với các đơn vị Viện chủ động phối hợp tháo gỡ. Mọi yêu cầu, góp ý, đề nghị của các tổ chức cá nhân đều được lãnh đạo Viện giải quyết hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm xử lý.

Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng không có chức năng tiếp công dân. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiêm vụ, Viện đã phối hợp tốt với các đơn vị và các Ban, Ngành để giải quyết một số công việc liên quan đến ngành nghề chuyên môn với thái độ lịch sự chu đáo và trách nhiệm.     

          Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Viện Quy hoạch Xây dựng.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận :                                                                   VIỆN TRƯỞNG

- Như trên;                              

- Lưu: VT, TH.


Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký