February 27, 2017

Ban Lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng

TT Họ và Tên Chức vụ Email(…@danang.gov.vn) Điện thoại(0236...)
1 Lê Tự Gia Thạnh Viện trưởng thanhltg 3.812.172
2 Đinh Thế Vinh P. Viện trưởng vinhdt 3.891.563
3 Võ Văn Lễ P. Viện trưởng levv 3.892.801
4 Nguyễn Phúc Thọ P. Viện trưởng thonp  

Đăng ký nhận bản tin, nhập email, Đăng ký